HomeGarantie

Waarborgbepalingen

Alle Ideal Standard producten worden tegen iedere fabricagefout gewaarborgd wanneer ze onder normale omstandigheden worden gebruikt en geplaatst zijn door een erkend, gekwalificeerd vakman, die onder zijn volledige verantwoordelijkheid erop zal letten dat de actuele normen en installatievoorschriften nageleefd worden.

Al de te plaatsen producten moeten worden nagezien op eventuele fabricagefouten of transportschade bij ontvangst en VÓÓR de plaatsing.
In alle gevallen waarbij op de waarborg beroep moet worden gedaan, zelfs voor verborgen gebreken of na tussenkomst van onze diensten in uitvoering van gezegde waarborg, blijft deze beperkt tot een eenvoudig vervangen van het defecte voorwerp, met uitdrukkelijke uitsluiting van de betaling of terugbetaling van alle onkosten, uitgaven, vergoedingen, schadeloosstellingen, intresten, enz., die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de gebrekkigheid van het product zouden kunnen voortvloeien. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit voor om het even welke reden ze ook aangevraagd wordt.
De door de koper veronderstelde gebrek moet onmiddellijk ter kennis van onze vennootschap worden gebracht. Na akkoordbevinding van deze zal het product voor onderzoek door onze fabricagedienst aan de fabriek worden terugbezorgd.
Er zal geen enkele klacht voor niet overeenstemming worden aangenomen, na het ten laste nemen door de vrachtvoerder.
De koper verbindt er zich toe, indien Ideal Standard producten dienen ingebouwd te worden, dat deze ten alle tijden zonder welke beschadiging dan ook, verwijderd kunnen worden.
Waarborg wordt niet toegekend, indien de slechte werking of beschadiging van het product het gevolg is van een slechte regeling, behandeling door bijtende onderhoudsproducten, door gebruik van een niet overeenkomstige watertoevoer (vb. regenwater, putwater, enz.), een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen die bij het product gevoegd zijn, door het niet opvolgen van de normen betreffende installatievoorschriften, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht.
In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden.
Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van onze dienst na verkoop, wordt de factuur steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of op naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde (bvb. : huurder, eigenaar, syndici,…) die deze factuur uitdrukkelijk te zijnen laste neemt. Het factuurbedrag dient contant betaald te worden aan de fabriekstechnicus.
Een herstelling of vervanging, tijdens de garantieperiode heeft geen verdere verlenging van de waarborgperiode tot gevolg.
Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.

Ideal Standard productgarantie
Algemeen 2 jaar, behalve indien hieronder specifiek vermeld
Porselein 10 jaar
Kranen 5 jaar, op lichaam, metalen grepen met chromen afwerkingslaag en debietelementen (cartouches)
2 jaar, op thermostatische elementen en rubberen dichtingen
2 jaar, op lichaam met een epoxykleur afwerkinglaag
2 jaar, op grepen en hendels uit ABS verchroomd
Acryl 10 jaar
Zittingen 2 jaar
Douchegarnituur 2 jaar
Metalflex doucheslang 5 jaar
Aluflex doucheslang 10 jaar
Idealflex doucheslang 12 jaar
Toebehoren (accessoires) 2 jaar
Spoelkleppen 5 jaar
Dichtingen van spoelkleppen 2 jaar
Meubelen 2 jaar
Wellness 2 jaar
No value found for key "FluidTYPO3\Vhs\ViewHelpers\SwitchViewHelper->switchCaseValue", thus the key cannot be removed.